Seuran säännöt

Seuran historia

Guilin Taijiquan ry:n perustava kokous oli 30.05.2005. Yhdistys aloitti käytännössä toimintansa 01.09.2005. Se jatkaa 17.01.2002 perustetun T:mi Guilin Taijiquanin toimintaa.

Yhdistyksen nimi viittaa Chen Faken ja Chen Zhaokuin kehittämään ja Ma Hongin edustamaan alkuperäiseen chen taiji-tyylisuuntaan, jota Guilinissa Kiinassa laajasti harrastetaan. Nimi viittaa myös yhdistyksen läheisiin suhteisiin ja yhteistyöhön Kiinan Kansainvälisen Taijiyhdistyksen Guilinin chen taiji -jaoksen kanssa.

Seuran tarkoitus

Guilin Taijiquan ry:n tarkoituksena on edistää jäsentensä taijiharrastusta ja tehdä taijia tunnetuksi maassamme. Sen päätehtävänä on kiinalaisen suurmestari Ma Hongin edustaman Chen Taijiquan tyylisuunnan valmentaminen ja opettaminen.

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Guilin Taijiquan ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää jäsentensä taiji harastusta ja tehdä sitä tunnetuksi.

 • Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
 • 1. Järjestää säännöllisiä harjoituksia ja kursseja sekä näytös-, kilpailu- ja vapaa-ajan tilaisuuksia
 • 2. Organisoi ja järjestää leirejä
 • 3. Harjoittaa alaansa liittyvää tiedostus-, koulutus-, julkaisu- ja suhdetoimintaa
 • 4. Omistaa ja vuokraa toimintaansa varten tarpeellisia tiloja ja harjoitteluvälineitä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja ja asiaankuuluvan luvan hankittuaan järjestää ohjelmailtamia, talkoita, kirpputoreja, myyjäisiä, ja arpajaisia, sekä myydä mainostilaa painotuotteissa.
Yhdistyksen toiminta ei tähtää voiton tai muun taloudellisen ansion hankkimiseen yhdistyksen toimintaan osallistuville eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua Iuonteeltaan pääasiaIIisesti taloudelliseksi.

3. Jäsenet

Maksamalla Iiittymis- ja jäsenmaksun voi yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallituksen päätökseIIä liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.
Lisäksi yhdistys voi kokouksessaan nimetä kunniajäseniksi yhdistyksen ja sen päämäärien hyväksi ansiokkaasti toimineita henkilöitä. Kunniajäsenet eivät maksa liittymis- eivätkä jäsenmaksua.
Yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö voidaan hyväksyä hallituksen päätöksellä kannatusjäseneksi hänen maksettuaan kannatusjäsenmaksun.
Liittymismaksun, vuotuisen jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruuden päättää yhdistyksen vuosikokous.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotetulla on oikeus vedota yhdistyksen seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava kirjallisesti hallitukselle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Hallituksen on kutsuttava koolle yhdistyksen kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

5. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 2-7 muuta jäsentä.
Hallituksen toimikausi on yhdistyksen vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä nimittää sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

6. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kukin yksinään.

7. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

8. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä vaatii sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kunnia- ja kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta.
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen tai kirjeitse tai laittamalla kokouskutsu paikalliseen sanomalehteen.

10. Vuosikokous

 • Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 • 1. kokouksen avaus
 • 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 • 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
 • 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruus
 • 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 • 9. valitaan yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 • 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle hyvissä ajoin, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän yhdistyksen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.